Školička Sovička

 
 • miniškolka s herním výukovým programem

 • tvořivý, stimulační program pro děti od 2 do 7 let 

 • v kolektivu maximálně 5 dětí 

 

Co školička nabízí?

Herní výukový program pro předškolní děti( přibližně od 2 až 3 let do 6 až 7 let), zaměřený na rozvoj předpokladů školních dovedností( předpoklady pro úspěšné čtení, psaní, počítání).A to herním způsobem rozvíjející a harmonizující schopnosti dítěte přiměřeně věku. Základem je, že se dítě musí cítit milované a přijímané, v atmosféře lásky a důvěry. Školička výukovým obsahem nejenže naplňuje rámcový vzdělávací plán pro mateřské školy, ale co do šíře a hloubky probíraných témat, ho přesahuje. Samozřejmostí je otevřená komunikace a spolupráce s rodiči.

 

Pro koho školička je?

Herní výukový program je připraven pro všechny děti, pomáhá jim rozvinout jejich schopnosti a dosáhnout v nich maxima.Podporuje mnoho oblastí vývoje, ve kterých mohou mít děti problémy a potřebují je intenzivněji rozvíjet( např.řeč, kresbu, hrubou a jemnou motoriku, sluchové a zrakové rozlišování).

 

Kdo ve školičce učí?

Teta Babeta, Babeta Rašovská, a plyšová sovička BUBU, protože vzdělávání se není žádný strašák bu- bu-bu, ale přirozená součást života dětí a také zábava.

Babeta je maminka tří dětí, nejmladšího syna s dysfázií a dyspraxií, díky kterému školička vznikla. Profesně je dětská sestra s pedagogicko-psychologickou způsobilostí a certifikovaný terapeut v neuro-vývojové stimulaci a stimulačním programu MAXÍK, více informací o Babetě naleznete zde Náš tým. Školičku Sovičku vede od roku 2011.

 

Kdy?

Zpravidla bývá školička každou středu a čtvrtek dopoledne, mimo státní svátky a školní prázdniny. V případě, že tyto dny rodičům nevyhovují, jsme otevřeni vyzkoušet najít možné řešení. 

 

Rozvrh programu:

 • 8, 30 - 9 hod - scházení dětí, volná hra.

 • 9 - 9,30 hod - svačinka s předčítáním dětských knížek.

 • 9,30 - 10 hod- komunikativní kroužek, sovička Bubu každé dítě osobně přivítá a uvede děti do tématu dne.  Téma rozvádíme rozhovorem, hrami, říkankami, divadýlkem.

 • 10- 10, 30 hod- výtvarná a rukodělná dílna, výtvarně dále zpracováváme téma dne.Děti pracují s různým materiálem a různými technikami.Důraz je kladen na zapojení všech smyslů a na samotnou práci dětí- ne na výsledek.

 • 10,30 - 11 hod - pohybová dílna, zlepšujeme rovnováhu, vnímání těla, koordinaci, cvičíme prsty, propojujeme pohyb s říkankami a pohádkami, cvičíme s míčkem, tyčkami, plyšákem...

 • 11- 11, 30 hod- řečová a hudební dílna, hrajeme hry na rozvoj řeči, sluchového vnímání, skupinové logopedické cviky, pracujeme s rytmem, tónem, posloucháme skladby různých žánrů, zpíváme a tancujeme...

 • 11, 30 - 12 hod- tužková a hlavičková dílna, učíme se správně držet tužku, rozvíjíme kresbu, pomocí pracovních listů řešíme úkoly přiměřeně věku.  Rozvíjíme zrakové vnímání, grafomotoriku, pozornost, logiku, orientaci na papíře, rozumové schopnosti.

 • 12- 12, 30 hod- druhá svačinka, odpočívání, volná hra, rozcházení dětí.

 

Co s sebou do školičky?

 • pohodlné pracovní oblečení( ve kterém se dobře cvičí a může se umazat od barev a lepidla)

 • přezůvky( aby nepadaly z nohy a dobře se v nich cvičilo).

 • batůžek se dvěma svačinkami a láhev s pitím( prosím podepsat), s náhradním oblečením pro případ jakékoliv havárie( počůrání, polití,...)

 

Podmínky přihlašování a plateb:

 • přihlašuje se závazně na jedno školní pololetí

 • cena za jednu školičku (za jedno výukové dopoledne) je 1 000Kč, více CENÍK

 • školkovné je splatné vždy na konci měsíce podle počtu vyhlášených školiček 

 • školkovné se neplatí v době státních svátků a vyhlášených prázdnin během školního roku a samozřejmě v době letních prázdnin

 • povinnost platit školkovné neodpadá z důvodu nemoci dítěte, či odjezdu dítěte na dovolenou během školního roku.

 • Neodchozené školičky si může dítě po dohodě nahradit v druhý den, kdy školička běží( pokud chodilo jen v jeden den).

 • Pokud dítě chybí celý měsíc, platí se padesát procent z ceny školkovného.

 • Dítě je do školičky přijato na měsíční adaptační období- během tohoto období lze odstoupit z obou stran  (jak ze strany rodiče, tak ze strany školičky Sovičky) od vzájemné smlouvy.  Ze závažných důvodů lze odstoupit od smlouvy kdykoliv během školního roku.