Co je autismus?

Co je autismus?

Způsob bytí – vnímání světa smysly, které mají velmi specificky nastavený filtr, nervový systém nestíhající nebo neschopný zpracovávat přijímané vjemy a informace, neurotransmitery neposílající dostatečně rychle nebo vůbec signály z jedné části mozku do druhé. Svět se tak mnohdy stává pouhým shlukem osob, míst a událostí.

Autismus je vrozená vývojová porucha některých mozkových funkcí, která se ne vždy musí projevit. V některých případech dochází k propuknutí PAS (porucha autistického spektra) až spouštěčem vyvolaným něčím z vnějšího prostředí. Jinými slovy, dítě se narodilo s predispozicí, která je aktivována nějakým vnějším vlivem. Propuknutí PAS způsobuje ztíženou schopnost dítěte porozumět tomu, co vidí, slyší, prožívá.

U každého člověka žijící s diagnózou PAS se projevují symptomy jiným způsobem, jejich závažnost a intenzita se výrazně liší u jednotlivých případů. Nicméně, u všech se projevují do větší či menší míry deficity v oblastech sociální komunikace, sociální interakce a sociální imaginace. Mnozí mají problémy s jakoukoli komunikací, smyslovou integrací, motorikou a jakoukoli hrou, a tak často dochází k uzavření se do svého vnitřního světa, k sebestimulaci a rigidní, stále se opakující činnosti a k problémovému chování.

Děti na autistickém spektru mohou vnímat...

...verbální i neverbální komunikaci jako cizí jazyk, stejně jakoby lidé kolem nich mluvili starořečtinou.
...lidské obličeje jako nepochopitelné útvary, stejně jakoby se dívaly na složitou matematickou rovnici.
...lidskou mysl jako společnou entitu, jakoby všichni lidé věděli, co si ten druhý myslí, a tak se podle toho i chovali.

Děti s autismem mají často velmi nevinný až andělský vzhled, a tak na první pohled nikdo nepozná, že by mohlo být něco v nepořádku. Jen málokomu vklouzne na mysl slovo autismus, když vidí nádherného chlapečka s velkýma očima, jak znenadání spadne na zem a začne nekontrolovatelně řvát a svíjet se.

Statisticky vzato, v každém supermarketu, v každé škole, na každé společenské akci musí být minimálně jedna rodina, která vychovává dítě s autismem.

A tak příště, až uvidíte chlapečka, který stále dokola hází pískem kolem sebe, je možné, že jste potkali někoho, kdo vnímá svět jiným způsobem než Vy. Někoho, kdo žije s diagnózou autismus.