Terapie

Terapie

Léčba v pravém smyslu slova zatím neexistuje. Hovoříme-li o terapii autismu, máme tím na mysli intervence, které vedou k redukci případně odstranění symptomů spojených s diagnózou PAS.

Neexistuje také žádná terapie nebo intervence, která by fungovala univerzálně u každého dítěte s autismem. Klíčovou roli hraje raná intenzivní a pravidelná odborná péče. Sekundární terapie/intervence sestavené podle individuálních potřeb dítěte a jeho rodiny mohou být velice efektivní. Shromážděná data vykazují významné rozdíly mezi skupinami dětí, které obdržely tuto péči a které ne.
Terapie umožňuje pozitivní integraci mezi neurotypicky se vyvíjející se jedince, snižuje dificity spojené s diagnózou a podporuje rozvoj dovedností ve všech oblastech vývoje včetně specifických talentů a zájmů.

Vzhledem k faktu, že pravděpodobnou příčinou autismu je několik paralelně působících faktorů, je potřeba mnoha souběžně implementovaných intervencí, které jsou zaměřeny na jednotlivé deficity spojené s touto poruchou.

Ne všichni experti v oblasti autismu se shodují v tom, které intervence jsou těmi nejefektivnějšími, což vede ke zmatkům a nejistotě na straně rodičů. Nicméně výzkum a empirická data říkají, že terapie by se v ideálním případě měly zaměřit na eliminaci a náhradu sociálně nevhodného chování za chování vhodné a rozvoj dovedností ve všech oblastech vývoje pomocí aplikované behaviorální analýzy (ABA). Terapie by měla probíhat pod vedením vyškoleného a trénovaného odborníka se specializací na autismus a zaměřit se na:

rozvoj řeči a komunikaci (logopedie),

    
nápodobu a sociální interakci (sociální nácviky),
    
hru (vývojové terapie),
    
motoriku (fyzioterapie),
    
vizuálně-obrazovou složku (vizuální terapie),
    
senzorické potřeby (uklidňující a vhodně stimulující cvičení a aktivity),
    
sebeobsluhu a samostatnost (ergoterapie),
    
mimoškolní aktivity (muzikoterapie, plavání, jízda na kole, apod.),
    
podporu imunitního systému a fyzického zdraví všeobecně, pozornost se věnuje mimo jiné alergiím a intoleranci na určité potraviny (biomedicínský přístup zaměřený na zdravé fungování organismu dítěte),
    
poskytování podpory a asistence rodičům a učitelům.
    

Závažnost poškození je jeden z aspektů určujících jakého pokroku může dítě dosáhnout. U některých dětí díky individuálním, pravidelným a intenzivním terapiím vedených skutečně kvalifikovanými odborníky může dojít k úplnému vymizení symptomů spojovaných s diagnózou PAS. U jiných dojde k signifikantnímu zlepšení. A bohužel, některé děti dosáhnou pokroků jen nepatrných.

Udává se, že v 98 % případů k úplnému potlačení symptomů nedochází, ale raná intenzivní terapie sestavená individuálně na základě potřeb dítěte a jeho rodiny, která využívá nástroje a strategie behaviorální terapie, strukturovaného učení a direktiva biomedicíny (například, specifické diety a vitamínové doplňky) poukazuje vysoké šance, že u dítěte dojde k výraznému zlepšení.