Náš tým

 

Bohuslav Jakubec

 

Do AUT - Centra mě přivedla stáž na vysoké škole. Přístup, se kterým jsem se během stáže setkával, mě velmi nadchl a oslovil. Začal jsem si jej více osvojovat a rozvíjet bdělou pozornost, což mi umožnilo poznávat nejen sebe sama, překonávat své hranice a rozpouštět osvojené struktury, ale také dostávat se čím dál více do svého středu a ubírat se na cestu čisté, upřímné a vědomé pomoci. Vystudoval jsem střední pedagogickou školu, na kterou jsem navázal studiem pedagogiky na Univerzitě Karlově. V rámci samovzdělávání jsem dokončil jednoletý kurz psychologie, základy neuropsychologie, kurz pro chůvy, základní kurz focusingu a řadu dalších sebepoznávacích a vzdělávacích kurzů a workshopů. Práce nejen s různě starými dětmi a jejich rodinami, ale celkově s každým, s kým se má cesta propojí, je velmi inspirativní, rozšiřující a napňující. Jsem velmi rád, že mohu být součástí skvělého týmu srdečných a vědomých lidí, kteří dělají věci jinak, aby mohli pomoci všem svým klientům a jejich rodinám podívat se na svět i z jiných úhlů.

e-mail: jakubecbohuslav@seznam.cz

telefon: +420 720 185 512

 

 

Jasmína Olšiaková

 

Vystudovala jsem Pedagogiku mentálně postižených na Univerzitě Komenského v Bratislavě. Od ukončení školy (1996) působím jako pedagog, nejdříve v ZŠ praktické a v současné době v ZŠ speciální. Posledních 7 let jsem třídní učitelka v auti - třídě a neustále se učím a zajímám o problematiku dětí s PAS. Baví mě odstraňovat mýty o autismu. Mojí zálibou při práci s dětmi je rytmizace, pohyb a hudba. Velmi mě zaujal přístup a práce v AUT - Centru a jsem vděčná za možnost nadále se vzdělávat a zkvalitňovat život dětem a jejich rodinám.

telefon: +420 606 333 338

 

 

Jana Karmazinová

 

Vystudovala jsem střední pedagogickou školu, na kterou jsem navázala studiem speciální pedagogiky a logopedie na Masarykově univerzitě v Brně. Už během studií jsem začala působit v organizaci APLA-JM, o.s. jako dobrovolník a později jako osobní asistent dětí a mladých dospělých s autismem. Pracovala jsem také jako asistent pedagoga pro chlapce s autismem v běžné mateřské škole. Díky zkušenostem z těchto zaměstnání i dalších absolvovaných stáží jsem si uvědomila, že práce s dětmi s autismem má největší smysl ve velmi raném věku. Toto byl právě jeden z důvodů, proč jsem se rozhodla pracovat s dětmi předškolního a mladšího školního věku. Jsem proto velice ráda, že jsem se mohla stát součástí týmu AUT- Centra, které je mi svým přístupem k dětem velice blízké.

e-mail: jana.karmaz@gmail.com

telefon: +420 724 049 841

 

 

Kateřina Řeháková
 

Do AUT- Centra jsem přišla již jako stážistka během studia. Práce zde mě natolik nadchla, že již několik let v AUT - Centru působím jako terapeutka. Vystudovala jsem psychologii na Univerzitě Karlově, kde jsem následně složila i rigorózní zkoušku. V současné době se věnuji také krizové intervenci a psychoterapii pro dospělé. Práce v AUT - centru má pro mě velký smysl a neustále mě obohacuje. Jsem ráda, že mohu pomáhat dětem s PAS v přiblížení se našemu světu i celým jejich rodinám. 

telefon: +420 736 410 643

 

 

 

Petra Štefanová


Vždy mě naplňovala práce s dětmi, jsou pro mě zdrojem obrovské radosti i upřímným zrcadlem pro sebepoznávání. Pracovala jsem jako instruktorka plavání dětí a mnoho let jsem také působila jako chůva v rodinách. Během studia speciální pedagogiky jsem si vyzkoušela pozici asistenta v ZŠ speciální. Několik let jsem pracovala jako učitelka v MŠ se speciální péčí s osobnostně orientovaným přístupem, kde se mi otevřely zcela jiné obzory v přístupu pro práci s dětmi. Vydala jsem se na dobrodružnou cestu vlastního sebepoznání a proměňování se. Jsem velmi vděčná za všechny "naše" děti,  se kterými se spolu učíme procházet a zvládat těžké situace, poznávat nové možnosti, sdílet a radovat se. Jsem ráda, že mohu být součástí skvělého týmu odborníků,  kde děláme věci jinak. 

 telefon: +420 777 168 370

 

 

Dominika Šenková

 

Přijetí, radost, hra, klid, pohyb, sdílení, projevení se, přítomný okamžik a vědomé spolubytí jsou pro mě cestou k uzdravení a plnosti.  Tělo a psychika jsou spojené nádoby,  uvolníme-li tělo a dovolíme mu se projevit takové jaké je, uvolníme mysl a naopak. Nová zkušenost se propisuje oběma směry a nastává změna. Ukazuji dětem potenciál těla, možnost jej prozkoumat a dát mu důvěru. Psychoterapii studuji a působím ve výcviku typu Dasein terapie. Jsem absolventkou Spiroterapie – dechová cvičení a terapie dechem a metody Integrated Energy Therapy – sebeuzdravování těla. Rozvíjím se dále v kreativních neverbálních technikách a aromaterapii. AUT - Centrum je pro mě léčivé a jsem ráda, že mohu svým dílkem přispět. 

e-mail: dominikasenkova@seznam.cz

 

 

Zuzana Bestová 

 

Do AUT - Centra mě přivedla náhoda, ale myslím, že náhody neexistují. Práce s dětmi je pro mě zdrojem radosti a hravosti, i možností, jak zjistit o sobě něco nového a rozšiřovat své limity. Jsem velmi ráda součástí týmu, oslovuje mě společné vytváření láskyplného a harmonického prostředí pro děti, rodiče i nás terapeuty. Souzním s přístupem, který dává dostatek prostoru druhým a oceňuje jejich jedinečnost. Má životní cesta mě dovedla od elektrotechniky, kterou jsem vystudovala, přes práci v oblasti marketingu a organizace projektů, až k práci s tělem, které jsem se začala věnovat před deseti lety. Mám vzdělání v oblasti terapeutických masáží, kraniosakrální terapii, bioenergetice, citlivé poporodní péči aj. Zabývám se meditacemi, prací s energií a šamanismem. Při tom, co dělám, kladu důraz na pozornost k tělu, protože podle mé zkušenosti vědomý kontakt s ním ovlivňuje i naše psychické prožívání. Skrze dotek je možné pracovat s „pamětí těla“, a uvolnit překážky, které brání zdraví a přirozeně spokojenému žití, bytí „tady a teď“.

e-mail: zuzanabestova@seznam.cz

telefon: +420 733 371 336

 

 

Vojtěch Dlouhý

 

V rámci sportovních kurzů jsem se v průběhu posledních let poměrně často dostával do kontaktu s autistickými dětmi a jejich rodiči. A nyní, když mi byla nabídnuta možnost začít se aktivně podílet na pomoci dětem a rodičům prostřednictvím terapií v AUT - Centru, spatřil jsem v této oblasti pravý smysl své cesty. Je mi velkou ctí být součástí týmu úžasných lidí, kteří jsou pravými profesionály, od kterých je radost se učit a čerpat inspiraci.

telefon: +420 773 303 377

 

 

Babeta Rašovská

 

Zažehávací jiskrou a hnacím motorem pro moji intenzivní práci s dětmi a později i s rodiči bylo naše třetí dítě, syn Benjamín. V jeho třech letech bylo jasné, že jeho vývoj je nestandartní - málo a špatně mluvil, byl neobratný a velmi bázlivý. Když jsem pro něj hledala pomoc, bylo mi čím dál tím více jasné, že se "do toho" musím pustit sama. Tak tedy s veškerou odvahou dětské sestry s pedagogicko-psychologickou způsobilostí, ale hlavně se "lvím odhodláním" maminky, která chce pomoci, jsem založila školičku Sovičku - domácí miniškolku s herním výukovým programem. Školička "vypiplávala" nejen Bena, ale stále více dětí s vývojovými problémy. Moje práce stále více krystalizovala v terapeutickou a poradenskou práci s dětmi a rodiči. Především v neuro-vývojovou stimulaci, stimulační program MAXÍK a cvičení s dětmi podle MUDr. Kleplové.

Všechny stimulační programy jsem nejdříve úspěšně prošla se svým synem a poté absolvovala certifikované kurzy a nabízela je ostatním dětem. Ač jsem to neplánovala, tak jsem poznala problematiku vývojových poruch ze všech stran - jako rodič, jako pedagog, jako zdravotník a jako terapeut a poradce. A nejdůležitější na tom poznání je fakt, že pro každé dítě a pro každého rodiče existuje pomoc a cesta! 

e-mail: babeta.rasovska@gmail.com

telefon: +420 606 957 035

 

 

Marie Hrubanová

 

Svou práci vnímám jako životní styl. Do dveří AUT - Centra vcházím taková, jaká jsem. Bez rolí, ze kterých plynou nejrůznější očekávání. Děti i rodiče se vždy setkají  „se mnou”, v tom mají jistotu.  Prošla jsem různými přístupy speciální pedagogiky, ABA terapií, léčebnou pedagogikou a sociálně uměleckou terapií přes meditaci a jógu. Pracuji s dětmi ve škole, ale nejraději v přírodě.  V současné době se zaměřuji na terapii pro děti i rodiče. V AUT - Centru mám možnost sdílet vše čím jsem prošla s dalšími lidmi. Můžeme si s tím hrát, zjistit, co se komu líbí a nelíbí. Navzájem se inspirovat, učit se a mluvit o tom. A to jak s dětmi, tak i s rodiči a s kýmkoliv, kdo má chuť se do tohoto dobrodružství pustit. Jsem otevřená potkávat se v AUT - Centru s kýmkoliv, kdo se rozhodne tento život prožít vědomě, zdravě, vesele a harmonicky.  

e-mail: mhrubanova@seznam.cz

telefon: +420 728 543 551

 

 

Daniela Kuhnová

 

Posledních několik let se pohybuji v sociální sféře a v neziskových organizacích jsem pracovala s dospělými klienty, s dětmi a jejich rodinami. Stále se snažím rozšiřovat své znalosti a dovednosti v komunikaci, která pro mě byla důležitým nástrojem i v mé předchozí profesi v médiích. Poskytuji poradenství v oblasti řešení konfliktů nebo v náročných životních situacích, využívám mediační metodu. Zároveň se již dlouho věnuji některým alternativním metodám léčení a sebepoznávání, pracuji s energií reiki, tarotem nebo Bachovými esencemi. AUT – Centrum mě velmi oslovilo svou atmosférou i otevřeností. Je to pro mě místo, kde odborný a zároveň celistvý a velmi láskyplný terapeutický přístup k dětem podporuje a léčí všechny, kdo sem přicházejí. Jsem ráda, že se na tom můžu podílet i já.

e-mail: kuhnova.poradenstvi@gmail.com

telefon: +420 604 280 466

 

 

Karla Chlumská

 

Do AUT-Centra  mne  přivedla potřeba nového způsobu jednání a vůbec bytí na světě. Jsem přesvědčena, že každý z nás má jedinečné dary, poslání a také velkou sílu, která mu umožňuje tyto dary a poslání projevovat a naplňovat. V AUT-Centru se tomu všemu učím. Mým záměrem je přispívat k vědomému bytí v přítomném okamžiku,   být na světě s radostí a ku prospěchu svému okolí i sobě samé. 

Od 90.let jsem absolvovala  řadu kurzů a workshopů zaměřených na osobní rozvoj (Neverbální techniky komunikace PhDr.Jitka Vodňanská, PhDr. Yvonna Lucká; kurz arteterapie – Beate Albrich; Bioenergetika – Rolf Janzen; Feldenkraisova metoda Pohybem k sebeuvědomění - J.Nagy;  Nenásilná komunikace – Helena Kurzweilová; řada dalších meditačních,  sebepoznávacích  a osobně-rozvojových kurzů  různého druhu ).  Za duchovním poznáním jsem opakovaně  cestovala do Brazílie a Izraele.

Obdržela jsem zasvěcení Reiki III. stupně a poskytuji Reiki terapie. S Reiki pracuji denně a jsem za ni vděčná.

Jsem zapsanou mediátorkou a mediace (alternativní způsob řešení sporů) vedu od roku 2013. Mediaci mohu doporučit všem, které tíží nevyřešený konflikt – ať už jde o péči o děti, majetkové vztahy, konflikty na pracovišti, obchodní, dědické či jiné spory. Mediace je v naprosté většině případů rychlejší a tedy i levnější než soudní spor. Především ale zůstává řešení ve vašich rukou, nesvěřujete svůj případ třetí osobě; i soudce má své nálady, postoje a názory,  a jít k soudu neznamená, že dosáhnete „spravedlnosti“.  Než dělit pomeranč napůl je lepší napřed (v mediaci) zjistit, že jeden vlastně chce kůru a druhý dužinu; kdyby dostal každý (u soudu) půlku pomeranče, nebude spokojen ani jeden. Mediace vychází z principu „vítěz-vítěz“, nikoliv „vítěz-poražený“.

Více než 25 let se věnuji  rovněž advokacii. Vystudovala jsem Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.

e-mail: kontakt@aut-centrum.cz,  karla.chlumska@scc.cz

telefon : +420 602 227 679

www.scc.cz

 

 

Jana Badawi

 

Vystudovala jsem pedagogickou fakultu UK. V roce 2004 mne na přechodu srazilo auto a tím začala moje vědomá duchovní cesta. Moje probuzení se mimo jiné projevovalo silným vnitřním tahem směrem k energetickým léčebným metodám a předávání energie. Začala jsem se zasvědcením do REIKI stupně 1 a postupně si osvojila všechny 3 stupně. V roce 2010 se mi narodil můj milovaný syn Adam. O čtyři roky později mu byla stanovena diagnoza "střední až vysokofunkční autismus" . Přesto, že jsem vnitřně cítila, že diagnóza je chybná, neměla jsme v ruce žádné "rozumové či rozumné" argumenty. V roce 2015 jsem absolvovala kurz Rekonektivního energetického léčení pod vedením Erica Pearla. Metodu jsem začala aplikovat především na sebe a na svého syna. Uvědomila jsem si, že hlavní práce, kterou musím dělat a která nejvíce pomůže mému synovi, je práce na mne samotné. Začala jsem nabízet toto léčení rodičům, kteří mají také své milované dítě s nálepkou nějaké "diagnózy". Metoda je bezdotyková a klient během ní v klidu leží na lehátku. Může to být dítě či dospělý a tato terapie se opakuje 3x po pár dnech. Zpětné vazby naznačují, že Rekonektivní léčení je velmi účinné, pomáhá nám na fyzické, duševní i duchovní úrovni  a vrací nás k sobě samým, ke své duši. Jsme schopni opět uslyšet hlas své duše a nechat se jím vést.  Dnes je u Adama oficiálně diagnóza autismu zcela vyloučena.

e-mail: badawi@email.cz

telefon: +420 776 009 817

 

 

Libuše Rychterová

 

Můj život je cestou poznávání širších souvislostí, hledání řešení, která přispívají ke spokojenému životu. Moje životní cesta mě dovedla od ekonomie k terapiím. Pracuji více jak 10 let jako samostatný terapeut a lektor kurzů zaměřených na sebepoznávání a osobní rozvoj pro dospělé. Při terapiích vždy respektuji individuální potřeby klienta. Využívám především práci s vnitřním dítětem, regresní terapie a rodinné konstelace.   

Spolupráci s AUT – Centrem jsem s radostí přivítala. Jejich přístup k dětem mě zaujal svým celistvým přístupem, který zahrnuje i podporu rodičů. Ze zkušenosti z terapií a vedení rodinných konstelací vím, jak obrovský vliv mají na děti rodiče, celý rodinný systém a genetické kořeny. A právě rodinné konstelace umožňují odhalit a vyčistit negativní vazby a rozproudit obrovskou sílu podpůrné léčivé energie. Jejich působení má blahodárný účinek jak na děti, tak na rodiče i na ostatní dospělé, kteří dětem pomáhají zvládnout jejich osud.

e-mail: anamcara6@email.cz

telefon: +420 731 582 082

 

 

Klára Lesse

Momentálně na mateřské dovolené. 

K práci v AUT - Centru jsem se dostala jako stážistka při studiu posledního ročníku psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Předchozí zkušenosti s prací s dětmi jsem získala při vedení muzikoterapií a školní družiny na základní škole. Práce v AUT - Centru pro mě má smysl a jsem ráda, že se zde mohu dál rozvíjet a pomáhat dětem hledat možnosti pro lepší porozumění tohoto světa.

telefon: +420 608 808 809